Gegevensbescherming

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsook andere bepalingen inzake gegevensbescherming is de:

Culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt
vertegenwoordigd door de hoofddirecteur
Leitzkau
Am Schloss 4
39279 Gommern
Duitsland

E-mail: leitzkau@kulturstiftung-st.de
Website: www.kulturstiftung-st.de

 

II. Naam en adres van de privacyfunctionaris

De privacyfunctionaris van de verantwoordelijke is:

Culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt
Privacyfunctionaris
Leitzkau
Am Schloss 4
39279 Gommern
Duitsland

E-mail: datenschutzbeauftragter@kulturstiftung-st.de

 

III. Algemene informatie inzake gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken principieel alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is voor het aanbieden van een functionerende website, alsook voor onze content en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker plaats. Een uitzondering is van toepassing in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokken personen verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 lid 1 sub a van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een contract na te komen waarvan de contractpartij de betrokken persoon is, dient artikel 6, lid 1 sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de doorvoering van de precontractuele maatregelen.

Voor zover een verwerking van de persoonsgegevens ter uitvoering van de wettelijke verplichtingen waaraan onze onderneming is onderworpen noodzakelijk is, dient art. 6, lid 1 sub c AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat levensnoodzakelijke belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon noodzakelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, dient art. 6, lid 1 sub d AVG als rechtsgrondslag.

Is de verwerking ter behartiging van een gewettigd belang van onze onderneming of een derde noodzakelijk en overwegen de belangen, grondrechten en de fundamentele vrijheid van de betrokkene niet t.o.v. het eerstgenoemde belang, dient art. 6, lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Verwijderen data en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doeleinde van de opslag vervalt. Opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het afsluiten of nakomen van een contract.

 

IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
Volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1) informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) het bedrijfssysteem van de gebruiker
(3) de internet-serviceprovider van de gebruiker
(4) het IP-adres van de gebruiker
(5) datum en tijd van de toegang
(6) websites waarmee het systeem van de gebruiker op onze internetpagina komt
(7) websites die door het systeem van de gebruiker via onze websites worden opgeroepen

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens vindt niet plaats.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de voorlopige opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 sub f AVG

3. Doel van de gegevensverwerking

De voorlopige opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een afgifte van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de zitting blijven opgeslagen.

De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website zeker te stellen. Bovendien dienen deze gegevens ter optimalisatie van de website en ter zekerstelling van de veiligheid van onze technische informatiesystemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang aan de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doeleinde van de opslag niet meer nodig zijn. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website gebeurt dit reeds zodra de betreffende sessie wordt beëindigd.

Zijn de gegevens in logbestanden opgeslagen, worden deze uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Een verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is deze te refereren aan de oproepende cliënt.

5. Optie bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Van de kant van de gebruiker bestaat bijgevolg dan ook geen optie van bezwaar.

 

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Sommige van onze websites gebruiken cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser resp. van de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Bezoekt een gebruiker een website, kan een cookie op het bedrijfssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie heeft een karakteristieke volgorde van tekens, die een duidelijke identificatie van de browser bij een hernieuwd bezoek van de website mogelijk maakt.

2. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is art. 6 lid 1, sub f AVG

3. Doel van de gegevensverwerking

Cookies helpen ons recherche en diagnoses over de verbetering van inhouden, producten en prestaties door te voeren. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in de optimalisatie van ons online aanbod en onze website.

4. Duur van opslag

Omdat cookies in de internetbrowser resp. van de internetbrowser van de gebruiker worden aangelegd en opgeslagen hebben wij geen invloed op de duur van de opslag.

De gebruiker kan het accepteren van cookies zelf verbieden door zijn internetbrowser dusdanig in te stellen, een tijdslimiet te stellen voor de duur van de opslag of de cookies te verwijderen. De help-functie van de meeste webbrowsers legt de noodzakelijke procedure uit.

5. Optie bezwaar en verwijdering

Aangezien de installatie en het gebruik van cookies wordt bepaald door de instellingen van de internetbrowser van de gebruiker, is er geen mogelijkheid tot bezwaar. We kunnen ook geen cookies verwijderen op de internetbrowser van de gebruiker.

 

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op de subpagina's van onze musea hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven op een gratis nieuwsbrief van het betreffende museum. Met het abonneren van de nieuwsbrief verklaart de gebruiker zich akkoord dat het vermelde e-mailadres en eventueel de meegedeelde adresgegevens voor een verzenden per post worden opgeslagen en verwerkt.

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming verkregen en wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven volgt geen doorgifte van gegevens aan derden. De gegevens worden uitdrukkelijk voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na het aanmelden voor de nieuwsbrief door de gebruiker gebeurt bij voorhanden zijn van een toestemming van de gebruiker, art. 6 lid 1 sub a AVG

3. Doel van de gegevensverwerking

Het innen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doeleinde van de opslag niet meer nodig zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt derhalve zo lang opgeslagen, als het nieuwsbrief-abonnement actief is.

5. Optie bezwaar en verwijdering

Het abonnement van de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Voor dit doeleinde vindt u in elke nieuwsbrief een betreffende link.

6. Bijzonderheden voor het kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)

Op de internetsite van het kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) krijgt de gebruiker de mogelijkheid een nieuwsbrief te abonneren. Als systeem voor de nieuwsbrief wordt het systeem van kulturkurier.de van data kulturlink ag (Berlijn) gebruikt. Het zogenaamde dubbele optin-proces wordt gebruikt voor een juridisch veilig ontwerp conform gegevensbescherming. De potentiële ontvanger ontvangt hiervoor eerst een e-mail met een bevestigingslink. Het adres wordt pas na bevestiging aan de mailinglijst toegevoegd. U kunt uw toestemming voor de opslag van uw gegevens en het gebruik van uw adres voor verzending opzeggen via de "uitschrijflink" aan het einde van elke nieuwsbrief. Nadere informatie vindt u hier:

https://kulturkurier.info/kulturnewsletter/

Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief naar de voor de verwerking verantwoordelijke persoon worden gestuurd, bepaalt het hiervoor gebruikte invoerscherm. Bij de aanmelding van de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de internet-service-provider (ISP) verstrekte IP-adres van de betrokken persoon op, dit op het moment van de aanmelding van het gebruikte computersysteem, alsook de datum en de tijd van de aanmelding.

Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van de betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen natrekken en dient derhalve als wettelijke zekerheid van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon. De in het kader van een aanmelding van de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruikt. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbrief-service of een relevante registratie, zoals het geval zou kunnen zijn in het geval van wijzigingen van het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen inzake technische voorwaarden. Er worden geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbrief zijn verzameld aan derden doorgegeven.

Voor het bijhouden van openings- en klikfrequenties gebruiken we in de nieuwsbrief zogenaamde trackingcodes om het openen van de nieuwsbrief en de toegang tot weblinks vast te leggen. De opname gebeurt in een opslag onder een pseudoniem door alle persoonsgegevens (bijv. het e-mailadres) te vervangen door een code (pseudoniem). Daarom slaan we geen persoonlijke gegevens op samen met gebruiksdata, als het openen van de nieuwsbrief of het oproepen van weblinks. Voorts wordt er ook voor gezorgd dat deze gegevens later niet kunnen worden samengevoegd. Als u als ontvanger bezwaar wilt maken tegen deze tracking onder een pseudoniem, kunt u zich uitschrijven van de lijst via de opt-out-link aan het einde van elke nieuwsbrief.

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om door middel van het verstrekken van persoonsgegevens bepaalde evenementen (bijv. rondleidingen) te noteren en te registreren. De gegevens worden in een invoerscherm ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Een doorgifte van gegevens aan derden vindt niet plaats. Volgende gegevens worden in het kader van de registratieprocedure verzameld:

(1) Naam evt. firma
(2) Postadres
(3) Telefoonnummer, evt. faxnummer
(4) E-mailadres

In het kader van de registratieprocedure wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG

3. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is voor het nakomen van een contract met de gebruiker of de doorvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doeleinde niet meer nodig zijn.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens de registratieprocedure worden verzameld om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan de noodzakelijkheid om persoonsgegevens van de contractuele partner op te slaan bestaan om contractuele of wettelijke bepalingen te handhaven.

5. Optie bezwaar en verwijdering

Alle gebruikers hebben te allen tijde de mogelijkheid de registratie te herroepen. De over u geregistreerde gegevens kunt u te allen tijde laten veranderen.

Het bezwaar kan zowel per post, alsook per e-mail plaatsvinden. De contactgegevens worden onder punt I. van deze privacyverklaring vermeld.

Zijn de gegevens voor het nakomen van een contract of voor de doorvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk, is een verwijderen alleen mogelijk voor zover hier geen contractuele of wettelijke verplichtingen tegenover staan.

 

VIII. Contactformulier en e-mail contact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier voorhanden dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Past een gebruiker deze mogelijkheid toe, worden de in het invoerscherm ingevulde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

1) Naam evt. firma
(2) Postadres
(3) Telefoonnummer, evt. faxnummer
(4) E-mailadres

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de verzendprocedure uw toestemming verkregen en naar deze privacyverklaring verwezen.

Alternatief is een contactopname via het verstrekte e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband volgt geen doorgifte van gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is bij aanwezig zijn van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 sub a AVG. Is het e-mail-contact bedoeld voor het sluiten van een contract, is de verdere rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient voor ons enkel voor de bewerking van de contactopname. In geval van een contactopname per e-mail is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang inzake de verwerking van de gegevens.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doeleinde van de opslag niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en degene die per e-mail werden verstuurd is dit het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden ontleend dat het betreffende feitenbestand afsluitend is verduidelijkt.

5. Optie tegenspraak en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming over de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker per e-mail contact met ons op, kan hij te allen tijde de opslag van zijn persoonsgegevens tegenspreken. In een betreffend geval kan geen verdere conversatie plaatsvinden.

De herroeping en het bezwaar kunnen zowel per post als per mail plaatsvinden. De contactgegevens zijn onder punt I. van deze privacyverklaring vermeld.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen worden in dit geval verwijderd.

 

IX. Rechten van de betrokken persoon

Worden persoonsgegevens van u verwerkt, bent u betrokken in de zin van de AVG en heeft u tegenover de verantwoordelijke recht op:

1. Recht van inzage

U kunt bij de verantwoordelijke om bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die u betreffen hebben, zijn of nog worden bekendgemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
(6) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in de zin van artikel 22 lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende garanties volgens artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

2. Recht op correctie

U hebt het recht op correctie en/of vervolledigen tegenover de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die betrekking op u hebben onjuist of niet volledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie onverwijld door te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) als u de juistheid van de persoonsgegevens over u betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagtin plaats daarvan dat het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt beperkt;
(3) de verantwoordelijke persoon heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of voor redenen van groot openbaar belang die door de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt de verantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te verwijderen, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG.
(4) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het verwijderen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van de wetten van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
(6) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in de zin van artikel 8, lid 1, AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonsgegevens over u openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG, zal hij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, relevante maatregelen, ook technische, doorvoeren. Dit om de voor de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke daarover in te lichten dat u als betrokken persoon hebt verzocht de links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties daarvan te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is:

(1) ter uitoefening van het recht van vrije meningsuiting en informatie;
(2) ter nakoming van een wettelijke verplichting, die de verwerking overeenkomstig de wetten van de Unie of van de lidstaten vergt, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen of ter behartiging van een opdracht die van algemeen belang is of die door het uitoefenen van openbaar gezag gebeurt en aan de verantwoordelijke werd overgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in de zin van artikel 9 lid 2 sub h en i, en art. 9 lid 3 AVG
(4) voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 AVG, voor zover het recht vermeld onder punt a) waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of deze ernstig belemmert, of
(5) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. Recht op inlichting

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke hebt ingeroepen, is deze verplicht alle ontvangers, aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, over deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking te informeren, tenzij dit onmogelijk blijkt of hiervoor onevenredig veel moeite moet worden gedaan.

U hebt het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of op een contract in de zin van artikel 6 lid 1 sub b AVG en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag de vrijheden en rechten van andere mensen niet aantasten.

Het recht op een overdracht van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht wegens redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke zal de persoonsgegevens over u niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directe marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG - hebt u de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen die technische specificaties gebruiken.

8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring met betrekking tot de bepalingen inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw toestemmingsverklaring met betrekking tot de bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te herroepen. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.

9. Geautomatiseerde beslissing in specifieke gevallen, inclusief profiling

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing

(1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,
(2) op basis van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, toelaatbaar is en deze wetgeving gefundeerde maatregelen ter behartiging van uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen omvat.
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG, tenzij artikel 9 lid 2 onder a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3) zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te behartigen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en inzake het betwisten van het besluit te worden gehoord.

10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Sachsen-Anhalt [Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Saksen-Anhalt]

Postadres
Postfach 1947
39009 Magdeburg

Bezoekersadres
Leiterstraße 9
39104 Magdeburg

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure in de zin van artikel 78 AVG.

Gebruik van Google Analytics

De culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. De gegevens die hieruit worden verkregen, worden gebruikt om onze website te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt beheerd en aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google verwerkt de gegevens over het gebruik van de website namens ons en is contractueel verplicht maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Tijdens uw bezoek op de website worden o.a. de opgeroepen pagina's, het gedrag van de gebruiker op de pagina's (bijv. verblijfsduur, "klikgedrag"), de geschatte locatie van de gebruiker (land en stad), het IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is), technische informatie zoals browser, internetprovider, apparaat en beeldscherm-resolutie, evenals welke website werd gebruikt om toegang te krijgen tot de website van de Kulturstiftung Saksen-Anhalt opgeslagen.

Deze gegevens worden naar een server van Google in de VS verzonden. Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van de overeenkomst "EU-US Privacy Shield" in acht.

Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser voor een periode van twee jaar sinds het laatste bezoek van de gebruiker. Deze cookies bevatten een willekeurig toegewezen gebruikers-ID waarmee de gebruiker bij toekomstige website-bezoeken kan worden herkend.

De geregistreerde gegevens worden samen met de toegewezen gebruikers-ID opgeslagen, waardoor de analyse van pseudonieme profielen van de gebruiker mogelijk wordt gemaakt. Deze aan de gebruiker gerelateerde gegevens worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Verdere gegevens blijven in samengevatte vorm onbeperkt opgeslagen.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de opname, kan dit worden voorkomen door eenmalig een add-on te installeren op het internetadres tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc., hun vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u onder www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Download privacyverklaring | Kulturstiftung Saksen-Anhalt  (PDF, in het Duits)